استعداد سنجی

تیم تخصصی این دپارتمان با بهره­ گیری از آزمون های کتبی و عملی به روز و مطابق با استانداردهای بین المللی به شیوه ای نوآورانه و تعاملی به ارزیابی ویژگی های شخصیتی، محرک های انگیزشی و استعداد­سنجی نوجوانان جهت ارائه پکیج های مهارت پروی مورد نیاز و در گام بعدی هدایت ایشان در مسیر شغلی مناسب می پردازد.