توسعه فردی

چقدر به خودشناسی رسیده ایم و بر اساس نقاط قوت و ضعفمان به صورت بهینه عمل می کنیم؟ پاسخ به این سوال و ارائه روشهای نوین در زمینه مدیریت هیجانات، ارتباط مؤثر، سخنوری، برنامه ریزی و مدیریت زمان و …  رسالتی است که متخصصین توسعه فردی عهده دار آن هستند.