درباره ما

« کارآمد» با سوالاتی اساسی آغاز شد، “چرا اغلب دانش آموزان با استعداد دیروز، امروز در زندگی شغلی شان با مشکل مواجه هستند؟” ، “چرا جوانان به جایی رسیده اند که با افسوس بیان می­کنند که رشته و شغل مناسب خودشان را انتخاب نکرده اند؟”، “چرا فارغ التحصیلان رشته های مختلف دانشگاهی با وجود توانمندی های قابل توجه در موارد تخصصی، در محیط کار و درارتباط با همکاران، مدیر یا مشریان آنچنان که باید قوی عمل نمی کنند؟”

و این پرسشگری به پاسخی ساده و عمیق انجامید: