روانشناسی

شناخت دقیق و عمیق ویژگی های شخصیتی نوجوان و ارائه راه حل های کارا و موثر در جهت  خودشکوفایی و تقویت مهارت­ های فردی و میان فردی مورد نیاز  برای تعامل مناسب با افراد و مسائل در محیط کار و یا راه اندازی و مدیریت یک کسب و کار مساله ای پیچیده و تخصصی است که در این خصوص تیم  مشاوران و روانشناسان همراه «کارآمد» هستند.