مدیریت کسب و کار

تقویت هوش مالی نوجوانان همراه با کار عملی و بازی مندی و ارائه کارگاه ­های تخصصی متناسب با ویژگی های سنی نوجوانان جهت آشنایی با الفبای دنیای کسب و کار، مفهوم کارآفرینی، اصول مدیریت بازار، نحوه رزومه نویسی و مصاحبه شغلی، اصول مذاکره و… فرایندی در راستای توانمندسازی نوجوانان برای ورود قدرتمند به بازار کار است که توسط متخصصین مدیریت کسب و کار در «کارآمد» انجام می پذیرد.