پیمان کیهان ور

  • 🔸 بنیانگذار المپیاد تفکر و کارآفرینی ایران
  • 🔸 هم بنیان گذار المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی ایران
  • 🔸 هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  • 🔸مدیر عامل سازمان مردم نهاد جامعه هم پویان استعدادهای درخشان یک دل (فارغ التحصیلان سمپاد)
  • 🔸 هم بنیانگذار اولین شتاب دهنده استارتاپی شمال غرب کشور آرتان ۱۱۰۰